info@jumpfunroeselare.be

- JUMPFUN hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

- Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Jumpfun met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Jumpfun gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Jumpfun houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

- Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.Voor complete info :  Klik op PDF symbool privacyverklaring.pdf