info@jumpfunroeselare.be

Ethische Gedragscode BRSF Vlaanderen vzw

Als erkende sportfederatie hechten wij - naast het bevorderen van een gezonde levensstijl - heel wat belang aan Ethisch Verantwoorde Sportbeoefening. BRSF Vlaanderen vzw vindt het daarom uitermate belangrijk dat elke sporter zich binnen de sportclub welkom en aanvaard voelt en met plezier en op zijn/haar niveau op kwaliteitsvolle, recreatieve of competitieve wijze zijn/haar favoriete sport kan beoefenen.

Om het begrip ethiek in de sportclub expliciet te maken en de verschillende sportclubactoren (sporter, trainer, bestuurder, ouder, supporter, …) duidelijkheid te geven met betrekking tot ethische waarden en verwachtingen, maakte BRSF Vlaanderen vzw een “gedragscode” op waarmee we onze sportclubs een instrument wensen aan te bieden om de clubvisie betreffende ethiek over te brengen naar de verschillende sportclubactoren teneinde discussies betreffende ongewenst gedrag te vermijden.

De Panathlonverklaring over Ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven en waardig behandeld te worden. BRSF Vlaanderen vzw ondertekende de Panathlonverklaring over Ethiek in de jeugdsport en wenst haar clubs te vragen hetzelfde te doen. Dit kan via www.sportopjongerenmaat.be.

Door ondertekening van deze verklaring ga je de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport:

o Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever,met volgehouden inspanning en met goede planning na.

o Je zet je inspanningen voort om alle vormen vandiscriminatie uit de jeugdsport te bannen.

o Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieveeffecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezondemaatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

o Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.


Alle kinderen hebben het recht:

o Sport te beoefenen

o Zich te vermaken en te spelen

o In een gezonde omgeving te leven

o Waardig behandeld te worden

o Getraind en begeleid te worden door competente mensen

o Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

o Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

o In veilige omstandigheden aan sport te doen

o Te rusten

o De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.


GEDRAGSCODE SPORTERS

 Wees tijdig aanwezig

 Verwittig steeds uw trainer bij afwezigheid

 Zorg mee voor een positieve sfeer binnen de club

 Wees sportief en toon respect voor elkaar

 Draag zorg voor het materiaal

 Houd de sporthal en kleedkamers netjes

 Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren

 Doe een ander geen pijn. Behandel iedereen zoals je zelf wilt behandeld worden

 Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag

 Respecteer de regels van de sport en de beslissingen van de jury


GEDRAGSCODE TRAINERS

 Wees u bewust van uw opvoedkundige taak

 Wees tijdig aanwezig, alleen zo kan je dit ook verlangen van uw skippers

 Behandel iedereen gelijkwaardig

 Wees een voorbeeld van fair play en sportiviteit

 Zorg mee voor een positieve sfeer binnen de club

 Toon respect voor de privacy van jonge sporters

  Geef aandacht aan de bezorgdheden van ouders

 Toon bereidheid tot samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders, …

 Draag tijdens het lesgeven steeds sportkledij en sportschoenen

 Rook niet en drink geen alcohol in het bijzijn van je sporters

 Keur verbaal en fysiek geweld af

 Werk aan je eigen competentieniveau. School je regelmatig bij


GEDRAGSCODE SPORTCLUBBESTUURDERS

 Luister niet alleen naar elkaar maar ook naar sporters, ouders, coaches,…

 Apprecieer de inzet van alle helpers en geef ze een schouderklopje

 Zoek gekwalificeerde lesgevers om de kwaliteit in de sportclub te garanderen

 Zorg ervoor dat het sportmateriaal en de accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor alle jongeren

 Geef aan dat met het clubmateriaal zorgzaam dient te worden omgegaan

 Wees luisterbereid en anticipeer op mogelijke problemen

 Stel duidelijke regels en voorwaarden op voor je club

 Stimuleer fairplay binnen de club en wees zelf fair

 Duid een vertrouwenspersoon aan in de sportclub


GEDRAGSCODE OUDERS / SUPPORTERS

 Moedig uw kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn

 Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is

 Veroordeel elk gebruik van geweld

 Wees supporter/ouder, geen trainer

 Laat geen rommel achter

 Respecteer de beslissingen van de jury

 Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers of juryleden.

 Toon respect voor tegenstanders, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn

 Leer je sporter dat je best doen even goed is als winnen